GAELIC VISUAL ART: PROJECT EXHIBITION

Date Occurs 24/05/2019 - 22/06/2019
Time During opening hours
Age range
Admission FREE

This exhibition highlights artwork produced in response to the Dick Institute’s exhibition programme over the past school year, by pupils from East Ayrshire Council’s Gaelic language provision primary school Sgoil na coille nuaidhe, and the Modern Languages and the Gaelic departments at Kilmarnock Academy and Grange Academy.

Guided by visual artist and Gaelic speaker Eòghann MacColl, the pupils have been responding to themes from the exhibitions Michael Morpurgo, A Lifetime in Stories and Karl Blossfeldt, Artforms in Nature to create their own new artwork featuring video, large-scale charcoal works and illustrations.

Now in its second year, this unique creative learning project aims to promote the use of Gaelic and the development of Gaelic language skills utilising visual arts and culture, and is supported by Bòrd Na Gaidhlig and Creative Scotland.

 

GAILEARAIDH NAN DAOINE ÒGA EALAIN GHÀIDHLIG LÈIRSINNEACH: TAISBEANADH PRÒISEICT

24 Cèitean – 22 Ògmhios

Tha an taisbeanadh seo a’ togail air obair-ealain a thugadh gu buil airson prògram taisbeanaidh Institiùd Dick thar na bliadhna sgoile a dh’fhalbh, le sgoilearan bun-sgoil Ghàidhlig Siorrachd Inbhir Àir an Ear, ‘Sgoil na Coille Nuaidhe’, agus roinn nan Nuadh-chànan is roinn na Gàidhlig ann an Acadamaidh Chill Mheàrnaig agus Acadamaidh na Grainnse.

Air a stiùireadh leis an neach-ealain lèirsinneach, Eòghann MacColla aig a bheil Gàidhlig, tha na sgoilearan air a bhith a’ leantainn thèaman bho na taisbeanaidhean Michael Morpurgo, A Lifetime in Stories agus Karl Blossfeldt, Artforms in Nature airson an obair-ealain fhèin a chruthachadh tro bhidio, obair gual-fhiodha mòr-sgèile agus dealbhan.

A-nis san dàrna bliadhna, tha am pròiseact ionnsachaidh cruthachail air leth seo ag amas air cleachdadh na Gàidhlig adhartachadh agus sgilean Gàidhlig a leasachadh, a’ toirt feum à ealain lèirsinneach is cultar le taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.

Address not found.

Venue Information

 • The Dick Institute
 • Elmbank Ave
 • Kilmarnock
 • East Ayrshire
 • KA1 3BU
 • Tel: 01563 554300
 • Get directions
Sunday: CLOSED
Monday: CLOSED
Tuesday: 10am-6pm
Wednesday: 10am-6pm
Thursday: 1pm-8pm
Friday: 10am-4pm
Saturday: 10am-4pm
Wheelchair access Yes
Disabled toilet facilities Yes
You may also like
 • To :
 • Your Email :
 • Subject:
 • Please Describe: